Hirvionnettomuudet vuonna 2016

Kuva: Kimmo Mäkiranta. Katso lisää hirvikuvia osoitteessa https://kimmon.otokset.fi/kuvat/Luontokuvia/sorkkaeläimiä/Hirvet/

Liikennevirasto tilastoi kaikilla teillä tapahtuneet törmäykset hirvien sekä peurojen ja kauriiden kanssa. Tiedot perustuvat poliisin ilmoituksiin. Hirvieläinonnettomuudet jaotellaan hirvionnettomuuksiin ja peuraonnettomuuksiin, joihin sisältyvät kaikki pienten hirvieläinten kanssa tapahtuneet onnettomuudet. Vuoden 2015 syyskuussa Poliisihallitus linjasi, että poliisi käy peurakolaripaikalla ainoastaan siinä tapauksessa, että onnettomuudessa on tapahtunut henkilövahinkoja tai olosuhteet muutoin edellyttävät poliisin läsnäoloa. Samalla valtaosa peurakolareista putosi tämän tilaston ulkopuolelle. Sen vuoksi tässä raportissa käsitellään edellisistä vuosista poiketen ainoastaan hirvionnettomuuksia. Edellisten vuosien tapaan tässä raportissa huomioi- daan myös maanteiden ulkopuolisella tieverkolla tapahtuneet hirvionnettomuudet.

Hirvikolareissa kuollet
Hirvionnettomuuksissa kuolleet 1993-2016

Vuonna 2016 Suomen teiltä tilastoitiin 1 881 hirvionnettomuutta. Näistä 1 814 (96 %) tapahtui maanteillä ja 67 (4 %) kunnallisella katuverkolla tai yksityisteillä. Maanteillä tapahtuneiden hirvionnettomuuksien määrä kasvoi edellisestä vuodesta 64 (4 %) onnettomuudella, ja muulla tieverkolla yhdeksällä (16 %) onnettomuudella. Koko tieverkolla tapahtuneiden hirvionnettomuuksien määrä kasvoi 73 (4 %) onnettomuu- della.

Vuoden 2016 hirvionnettomuuksissa kuoli edellisen vuoden tavoin kolme ihmistä. Onnettomuuksissa loukkaantui 144 ihmistä, kun edellisenä vuonna hirvionnetto- muuksissa loukkaantuneita oli 133.

Hirvionnettomuuksia tapahtuu koko maassa, eniten vilkkailla kaksikaistaisilla pää- teillä. Edellisten vuosien tapaan vuonna 2016 eniten hirvionnettomuuksia tapahtui Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) alueella, 356 onnettomuutta. Vähiten onnettomuuksia tapahtui Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella (106). Vuoteen 2015 verrattuna hirvionnettomuudet lisääntyivät Kaakkois- Suomen, Pohjois-Savon, Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten ja vähenivät Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskusten alueilla. Suhteellisesti eniten hirvionnettomuuksien määrä kasvoi Etelä-Pohjanmaalla (42 %).

Vuoden 2016 hirvionnettomuuksien laskennalliset kustannukset yhteiskunnalle olivat 64 miljoonaa euroa.

The Finnish Transport Agency compiles statistics on collisions with moose and deer that have occurred on all roads. The data is based on police reports. The collisions are divided into collisions with moose and collisions with deer. The latter includes all accidents involving small deer species. In September 2015, the National Police Board declared that the police will not come to the scene of the accident, unless the accident has caused personal injury or the situation otherwise calls for police presence. This resulted in the majority of collisions with deer being excluded from these statistics. Consequently, these statistics, in contrast to previous years, only comprise collisions with moose. Similar to previous years, this report also covers collisions with moose that have occurred on other than public roads.

Hirvikolareissa kuollet

In 2016, 1,881 collisions with moose occurred on Finnish roads. Of these, 1,814 (96 %) collisions occurred on public roads and 67 (4 %) in the municipal street network or on private roads. Compared to the previous year, the number of collisions with moose on public roads increased by 64 (4 %) collisions and by 9 (16 %) in the rest of the road network. The number of collisions with moose in the whole road network increased by 73 (4 %) collisions.

In 2016, there were three fatalities resulting from accidents involving moose, the same number as in 2015. The number of non-fatal injuries resulting from accidents involving moose was 144, compared to 133 in the previous year.

Collisions with moose occur all over the country, but they are most frequent on busy two-lane trunk roads. Similar to previous years, the highest number of collisions with moose (356) in 2016 occurred in the area monitored by the Centre for Economic Development, Transport and the Environment (ELY Centre) for North Savo. The lowest number of accidents (106) occurred in the area monitored by the ELY Centre for Pirkanmaa. Compared to 2015, the number of collisions with moose increased in the areas monitored by the ELY Centres for Southeast Finland, North Savo, Central Finland and South Ostrobothnia. The number of collisions with moose decreased in the areas monitored by the ELY Centres for Uusimaa, Southwest Finland, Pirkanmaa, North Ostrobothnia and Lapland. The relative number of collisions with moose increased the most in South Ostrobothnia (42 %).

The calculated cost incurred for society by the collisions with moose in 2016 totalled 64 million euro.

Trafikverket statistic för alla krockar med älgar, hjortar och rådjur som skett på vägar. Uppgifterna grundar sig på polisrapporter. Hjortdjursolyckorna indelas i älgolyckor och hjortolyckor. Till de senare räknas alla olyckor som involverat små hjortdjur. I september 2015 meddelade Polisstyrelsen att polisen endast kommer till en plats där det skett en hjortdjurskrock om olyckan har resulterat i personskador eller förhållandena i övrigt kräver polisens närvaro. I samband med detta föll största delen av hjortdjurskrockarna bort ur denna statistik. Därför behandlar denna rapport, till skillnad från tidigare år, endast älgolyckor. Liksom tidigare år ingår även älgolyckor som skett i vägnätet utanför landsvägarna i rapporten.

Hirvikolareissa kuollet

År 2016 statistikfördes 1 881 älgolyckor på Finlands vägar. Av dessa skedde 1 814 (96 %) på landsvägar och 67 (4 %) i det kommunala gatunätet eller på enskilda vägar. Antalet älgolyckor på landsvägarna ökade från året innan med 64 (4 %) olyckor och i det det övriga vägnätet med nio (16 %) olyckor. Antalet älgolyckor i hela vägnätet ökade med 73 (4 %) olyckor.

År 2016 omkom tre personer i älgolyckor, lika många som året innan. Antalet skadade i älgolyckor uppgick till 144 personer, medan motsvarande siffra året innan var 133.

Det sker älgolyckor i hela landet men mest på livligt trafikerade huvudvägar med två körfält. Precis som under tidigare år skedde de flesta älgolyckorna år 2016 inom Norra Savolax närings-, trafik- och miljöcentrals (NTM-central) område, sammanlagt 356 olyckor. Minst olyckor, 106 stycken, skedde inom området som hör till NTM-centralen i Birkaland. Jämfört med 2015 ökade antalet älgolyckor i områdena som omfattas av NTM-centralerna i Sydöstra Finland, Norra Savolax, Mellersta Finland och Södra Öster- botten och minskade i områdena som hör till NTM-centralerna i Nyland, Egentliga Finland, Birkaland, Norra Österbotten och Lappland. Relativt sett ökade antalet älg- olyckor mest i Södra Österbotten (42 %).

De kalkylerade kostnaderna för älgolyckor uppgick 2016 till 64 miljoner euro.

Hirvionnettomuuksien määrä
Hirvionnettomuudet ja hirvikanta vuosina 2002-2016.
Hirvionnettomuuksien alueellinen jakautuminen Suomessa vuosina 2012-2016.

Lähteet:
Liikennevirasto, Hirvionnettomuudet vuonna 2016
Liikenneturva
Luonnonvarakeskus